Tennisreglement S.V. Triaz

Artikel 1
Tijdens het veldkorfbalseizoen is het aantal beschikbare tennisbanen beperkt. Exacte informatie hierover treft u aan op het afhangbord en op de website. Wanneer de banen beschikbaar zijn kunt u zien op deze website.

Artikel 2
De banen zijn onbespeelbaar wanneer er bij opdooi – na vorst – water op de velden staat. Het betreden van de baan gebeurt zodanig dat andere spelers hier geen hinder van ondervinden (naar de baan lopen gebeurt over het stenen pad) .

– Netten worden geplaatst door de eerste gebruiker volgens rooster bespeling
tennisbanen (Artikel 3), waarbij het net wordt verplaatst met behulp van de
losse onderzetwielen (de netten moeten worden verreden; niet verschoven!).
– Netten worden opgeruimd door de laatste gebruiker van de baan, waarvoor niet
meer is afgehangen.

Artikel 3
Voor een goed behoud van de kunstgras banen is het noodzakelijk dat er een evenwichtige bespeling plaatsvindt. Indien er op het afhangbord of de website een ‘rooster bespeling tennisbanen’ is geplaatst dient deze te worden gevolgd.

Artikel 4
De banen mogen alleen worden bespeeld door tennisdeelnemers van sportvereniging Triaz. Zij hebben zich als zodanig schriftelijk aangemeld. Zij zijn in het bezit van een geldig pasje en beschikken over de mogelijkheid het park te betreden. De toegang is strikt persoonlijk. U dient de toegang achter u te sluiten teneinde te voorkomen dat onbevoegden het park betreden.

Artikel 5
Op alle kunstgrasvelden is verlichting aanwezig. De verlichting mag alleen worden bediend door daartoe gerechtigde personen.

Artikel 6
Men moet gebruikmaken van het aanwezige afhangbord, waarop banen gereserveerd kunnen worden. Afhangen is alleen toegestaan met een geldige spelerspas en als men daadwerkelijk op het park aanwezig is. HET AFHANGEN DIENT MET MEER DAN ÉÉN PAS TE GESCHIEDEN! Voordat men gaat spelen, dienen de spelerspasjes op de daarvoor bestemde plek te zijn geplaatst.

Artikel 7
Een speelperiode is 60 minuten beginnend op het hele uur. Deze speeltijd is inclusief het eventueel plaatsen van het net en ‘de laatste game’.

Artikel 8
Tijdens de lesuren mogen degenen die les hebben niet bij voorbaat afhangen aansluitend aan de lesperiode.

Artikel 9
Het toewijzen van de banen kan door bestuursleden, materiaalcommissieleden of tenniscommissieleden worden gewijzigd in verband met evenementen, onderhoud, e.d.

Artikel 10
De banen mogen alleen betreden worden door personen, die schoeisel dragen dat geschikt is voor kunstgras. Straatschoenen of sportschoenen met metalen- of afschroefbare noppen zijn op het kunstgras ten strengste verboden. Sportkleding is verplicht en schoenen moeten schoon zijn (geen gravel of vuil).

Artikel 11
Door het betreden van het sportcomplex doen spelers en bezoekers uitdrukkelijk afstand van elk recht op schadevergoeding jegens sportvereniging Triaz wegens schade, op welke wijze dan ook, aan lijf of goed ondervonden.

Artikel 12
De tennisdeelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schades toegebracht aan personen en zaken, onder andere aan tennisbanen, netten, clubgebouw, etc.

Artikel 13
Het gebruik van alcoholische dranken en glaswerk in de kleedkamers en buiten het terras is verboden. Roken in de kleedkamers, clubhuis en op het kunstgrasveld is verboden. Geen afval en kauwgom op het kunstgrasveld deponeren.

Artikel 14
De openingstijden van de kantine worden gepubliceerd. Eventuele wijzigingen (in verband met cursussen e.d.) worden tijdig bekendgemaakt.

Artikel 15
Sporttassen dienen te worden geplaatst in de kleedkamers, of meegenomen te worden naar het veld. Niet in de kantine, in de entree of op het terras laten staan!

Artikel 16
Aanwijzingen van bestuursleden van sportvereniging Triaz of van leden van de materiaal- of tenniscommissie dienen te worden opgevolgd. Bestuursleden hebben het recht ieder die de orde verstoort of zich op ongepaste wijze gedraagt, de toegang tot het park te ontzeggen. Bij het niet nakomen van dit tennisreglement kan door het bestuur tot schorsing worden overgegaan.

Artikel 17
Betaling van de contributie geschiedt middels een automatische incasso afgegeven bij inschrijving. De incasso vindt plaats twee weken voor aanvang tennisseizoen (half mei). Bij aanvang lidmaatschap tijdens het seizoen zal de incasso zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Zodra de betaling gedaan is, kan er gebruik gemaakt worden van de tennisbanen.

Artikel 18
Voor toegang tot het park en het clubgebouw wordt – tegen een borg – een zogenaamde tag of ‘druppel’ verstrekt. Bij inlevering wordt de borg terugbetaald. Verlies of diefstal dient direct gemeld te worden. Bij vervanging van ‘de druppel’ wordt opnieuw een borg betaald. ‘De druppel’ is persoonsgebonden en het is uitdrukkelijk niet toegestaan ‘de druppel’ uit te lenen aan derden.

Artikel 19
Dit tennisreglement is aangepast op 1 november 2011. Wijzigingen en aanvullingen zullen worden bekendgemaakt middels de gebruikelijke communicatiemiddelen (minimaal op de Website).